Promis voorbereid op VPB en BBV wetgeving - CRB Fusion
188
page-template-default,page,page-id-188,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Promis is voorbereid op de nieuwste VpB en BBV wetgeving.

Logo commissie BBV

 

De VpB heffing moet worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Dit betekent dat de fiscale winstbepaling extracomptabel zal plaatsvinden en er geen latente belastingvorderingen en/of schulden worden gevormd. Dit sluit het beste aan op de specifieke kenmerken en doelstelling van het BBV- verslaggevingsstelsel. Zie hier de volledige tekst.

 

Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichting voor de vennootschapbelasting.
Wat is de impact van de VPB wijzigingen voor uw organisatie, grondbeleid en uw grondexploitatie model?

 

Momenteel beginnen de contouren van deze wetgeving wat duidelijker te worden.

 

CRB-fusion volgt deze ontwikkelingen op de voet en garandeert zijn gebruikers dat het exploitatiemodel voldoet aan de meest recente wet en regelgeving rondom deze wetgeving.
Samen met onze gebruikers zorgen wij er voor dat het GREX model voorbereid is voor deze nieuwe wetgeving.

 

Zo is bijvoorbeeld onlangs de discontofactor instelbaar geworden in de Promis software als één van de instelbare uitgangspunten.

grondbedrijf-en-VPB.001

VpB-heffing maakt als last onderdeel uit van het resultaat in de begroting en jaarrekening

 

Omdat de resultaten op fiscaal belaste activiteiten onderling worden verrekend en aangifte zal worden gedaan over het totale (gesaldeerde) resultaat, moet de VpB-heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de programmarekening. Hiervoor zal een aparte IV3-functie beschikbaar komen. Er vindt geen nadere toerekening plaats aan producten/programma’s.

 

De VpB-heffing wordt verwerkt als een last op een algemeen programma en maakt op die manier onderdeel uit van het saldo van baten en lasten en het resultaat.

 

Een meer uitgebreide toelichting op de gemaakte keuzes zal worden opgenomen in de memorie van toelichting bij het Wijzigingsbesluit waarin de wijzigingen in het BBV zullen worden verwerkt. Dit zal overigens plaatsvinden afhankelijk van de vaststelling van de wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.

 

Ook zal in samenhang met de uitwerking van de voorliggende fiscale vraagstukken nader worden bekeken of nadere aanpassing van het BBV op onderdelen wenselijk is. Het belangrijkste voorbeeld vormen de grondexploitaties. In de uitwerking van de VpB-plicht voor gemeenten is gebleken dat op fiscaal gebied een sterke behoefte bestaat aan de afbakening van het begrip grondexploitaties en de kosten die hieraan worden toegerekend. De commissie BBV is vertegenwoordigd in de werkgroep die dit nader uitwerkt. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk uniformiteit te creëren in de definitie, met als uitgangspunt de Wet ruimtelijke ordening, waar fiscaal- en BBV-technisch op zal worden aangesloten.